วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิชาภาษาไทย

๑.ความหมายของปริศนาคำทายปริศนาคำทาย หมายถึง ปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรง ๆ หรือถามทางอ้อมก็ตาม คำถามอาจจะใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว หรือจะมีสัมผัสแบบภาษาร้อยกรองก็ได้ ภาษาที่ใช้นั้นเป็นภาษาสั้น ๆ ง่าย ๆ กระชับความ แต่ยากแก่การตีความในตัวปริศนาอยู่บ้าง ส่วนคำไข (คำตอบ) มักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้น ๆ และในบางคำถามมักจะมีเค้าหรือแนวทางสำหรับคำตอบ ซึ่งผู้ตอบจะต้องใช้ความสังเกต ความคิดและไหวพริบในการคิดหาคำตอบ
๒. ที่มาของปริศนาคำทายปริศนาคำทาย เกิดจากความต้องการลองภูมิปัญญากัน จึงมีการทายปริศนา ในสมัยก่อนนิยมเล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มักจะเล่นกันในยามว่างจากการทำงาน
๓. ลักษณะของปริศนาคำทาย
๓.๑ นิยมใช้คำคล้องจอง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน ทำให้จดจำได้ง่าย
๓.๒ ไม่นิยมถามตรง ๆ แต่จะใช้สิ่งเปรียบเทียบ
๓.๓ มีการท้าทายให้ผู้ไขปริศนาพยายามคิด
๔. ประเภทของปริศนาคำทาย
๔.๑ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อะไรเอ่ยเขียวชอุ่มพุ่มไสวไม่มีใบมีแต่เม็ด=ฝน
๔.๒ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืช เช่น อะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดิน= ตะไคร้
๔.๓ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ อะไรเอ่ย สี่เท้าเดินมาหลังคามุงสังกะสี = เต่า
๔.๔ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับอาชีพ อะไรเอ่ย ข้างโน้นก็เขาข้างนี้ก็เขาเรือสำเภาแล่นตรงกลาง = กี่ทอผ้า
๔.๕ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับอวัยวะ อะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไร = จมูก
๔.๖ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับศาสนา-ประเพณี อะไรเอ่ย หัวเป็นหนามถามไม่พูด = พระพุทธรูป
๔.๗ ปริศนาคำทายเกี่ยวกับวรรณกรรม พระรามชอบสีอะไร = สีดา
๔.๘ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา อะไรอยู่บนฟ้า = วรรณยุกต์โท
๕. วิธีการเล่นปริศนาคำทายบรรดาสมาชิกในครอบครัวหรืออาจจะมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมด้วยก็ได้ จะนั่งล้อมวงกันหรือนั่งตามสบาย ผู้ทายจะผลัดกันทายแล้วแต่ใครจะคิดปัญหาได้ ถ้ามีผู้ตอบถูกผู้ตอบมีสิทธิลงโทษผู้ทายตามแต่จะตกลงกัน และเช่นเดียวกันหากผู้ตอบตอบผิด ผู้ทายก็มีสิทธิลงโทษผู้ตอบ เมื่อปฏิบัติตามกฏ ก็เริ่มต้นทายปริศนาใหม่ต่อไป
๖. ประโยชน์ที่ได้รับ
๖.๑ ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๖.๒ ฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกต ช่างคิด
๖.๓ ผู้เล่นจะได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น สำนวนภาษา สังคมวิทยา และธรรมชาติวิทยา
๖.๔ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๗. แหล่งเรียนรู้
๗.๑ หนังสือคติชนวิทยา ภาษากับวัฒนธรรม (อจท)
๗.๒ http://www.thaifolk.com/doc/riddle.htmรวบรวมโดย อ.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ อ.สุกานดา ปาลิโพธิ หมวดวิชาภาษาไทยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ตัวอย่างปริศนาคำทายจากเว็บ http://www.thaifolk.com/doc/riddle.htm
ปริศนาคำทาย
function fillDescriptionBox(i,title){
document.forms[i].titleBox.value=title;
}

1. อะไรเอ่ย กาก็ไม่ใช่ แร้งก็ไม่ใช่ บินเคว้ง ๆ อยู่ข้างเขา

2. อะไรเอ่ย มันดำเหมือนกา บินมาเหมือนนก มีหนามที่ตานกอะไร

3. อะไรเอ่ย สองหัตถ์ ยกป้องพักตรา มีแปดบาทา พาข้างจรดล

4. อะไรเอ่ย เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก มีศรปักอก ว่านกก็ไม่ใช่

5. อะไรเอ่ย รี ๆ เหมือนใบพลู ตรงกลางมีรู ข้าง ๆ มีขน

6. อะไรเอ่ย ชื่ออยู่ในดิน ตัวบินบนเวหา

7. อะไรเอ่ย สองตีนบังแดด แปดตีนเดินมา

8. อะไรเอ่ย ชื่อยู่ในครัว ตัวอยู่ในป่า

9. อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง

10. อะไรเอ่ย บินมาเหมือนนก สองมือกุมอก นกก็ไม่ใช่

11. อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอยพิฆาตแมลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น